Homeדרמה � זמן טוב מקס


זהו סיפור על שני אחים גאונים שבחרו בדרכים שונות, האחד בחר בקריירה רפואית מצליחה והשני בחר בחיי נהנתנות. בכל מקרה שניהם נפלו קורבן לאותה כפייתיות של החברה הגבוהה.


Tags: דרמה

0 תגובות

Leave a Reply